KALENDARIUM


Wybierz interesującą Cię datę:

1980 I  1985 I  1990 I  1995 I  1999 I 


22 października 1978
Papież Jan Paweł II uroczyście inauguruje swój pontyfikat.
29 października
Jan Paweł odwiedza sanktuarium maryjne na Mentorelli.
Październik 1978
KGBi Komitet Centralny KPZR zlecają wykonanie analiz wyboru Karola Wojtyły na urząd papieski.
Listopad 1978
Na Litwie powstaje Komitet Obrony Praw Ludzi Wierzących.
5 listopada 1978
Jan Paweł odwiedza sanktuaria świętych patronów Włoch, Franciszka z Asyżu i Katarzyny Sieneńskiej.
12 listopada 1978
Papież Jan Paweł II obejmuje we władanie swoją rzymską katedrę, bazylikę św. Jana na Lateranie.
20 listopada 1978
Jan Paweł spotyka się z kardynałem Josifem Slipym, głową prześladowanego kościoła greckokatolickiego na Ukrainie.
2 grudnia 1978
Jan Paweł apeluje o wolność religijną dla wszystkich w trzydziestą rocznicę proklamowania Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka.
3 grudnia 1978
Jan Paweł II dokonuje pierwszej wizytacji parafii w Rzymie.
23 grudnia 1978
Jan Paweł II wysyła kardynała Antonia Samore' jako mediatora w konflikcie granicznym w rejonie kanału Beangle między Argentyną i Chile.
29 grudnia 1978
Jan Paweł mianuje Franciszka Macharskiego swoim następcą w archidiecezji krakowskiej i 6 stycznia 1979 udziela mu sakry biskupiej.
28 stycznia 1979
Jan Paweł wygłasza przemówienie na III Konferencji Generalnej Rady Episkopatu Ameryki Łacińskiej w Puebli w Meksyku.
25 lutego 1979
Jan Paweł udziela ślubu córce rzymskiego zamiatacza ulic.
4 marca 1979
Pierwsza encyklika Jana Pawła II, Redemptor hominis.
24 stycznia 1979
Minister spraw zagranicznych ZSRR, Andriej Gromyko, składa wizytę papieżowi Janowi Pawłowi II w Watykanie.
2 marca 1979
Papież podejmuje działanie na rzecz wzmocnienia katolicyzmu w Czechosłowacji w liście dotyczącym oporu religijnego wobec tyranii.
19 marca 1979
Papieski list do ukraińskiego kardynała Josipa Slipego zapowiada obchody tysiąclecia chrześcijaństwa na Rusi Kijowskiej w 1988 roku i broni zasady powszechnej wolności religijnej.
30 kwietnia 1979
Arcybiskup Agostino Casaroli zostaje mianowany sekretarzem Stolicy Apostolskiej.
2 - 10 czerwca 1979
Pierwsza pielgrzymka Jana Pawła II do Polski.
14 - 31 sierpień 1980
Strajk w Stoczni Gdańskiej daje początek ruchowi i związkowi zawodowemu "Solidarność".
8 kwietnia 1979
Papież Jan Paweł II ogłasza pierwszy list do wszystkich kapłanów Kościoła na Wielki Czwartek.
30 czerwca 1979
Podczas swego pierwszego konsystorza Jan Paweł II mianuje czternastu nowych kardynałów.
5 września 1979
Papież rozpoczyna czteroletni cykl audiencji generalnych poświęconych teologii ciała.
29 września - 1 października 1979
Pierwsza w historii papieska pielgrzymka do Irlandii.
1 - 8 października 1979
papież udaje się w swoją pierwszą pielgrzymkę do Stanów Zjednoczonych.
2 października 1979
Jan Paweł II przemawia na 34. sesji Zgromadzenia Ogólnego ONZ.
5 listopada 1979
Papież zwołuje kolegium kardynalskie na pierwsze od 400 lat posiedzenie konsultacyjne.
10 listopad 1979
Jan Paweł II wzywa do ponownego zbadania spraw Galileusza.
13 listopada 1979
Przywództwo radzieckie zatwierdza plan "działań przeciwko polityce Watykanu w stosunku do państw socjalistycznych".
26 listopada 1979
Mahmet Ali Agca grozi, że zabije Jana Pawła II.
29- 30 listopada 1979
Jan Paweł II składa wizytę w Stambule patriarsze ekumenicznemu DimitriosowiI.
15 grudnia 1979
Kongregacja Nauk Wiary oświadcza, iż ks. Hansa Kunga nie można uznać za teologa katolickiego; Jan Paweł II wygłasza na Papieskim Uniwersytecie Gregoriańskim przemówienie na temat znaczenia teologii dla profetycznego posłannictwa Kościoła.
28 grudnia 1979
Jan Paweł mianuje arcybiskupem Mediolanu Carla Marię Martiniego SJ, rektora Papieskiego Uniwersytetu Gregoriańskiego.
16 października 1979
Adhortacja apostolska Catechesi tradendae stanowi ukoronowanie Synodu Biskupów z roku 1977.
14 - 31 stycznia 1980
Synod partykularny Kościoła holenderskiego.
24 lutego 1980
List Jana Pawła II na temat Eucharystii, Dominicae Cenae.
24 - 27 marca 1980
W Rzymie zbiera się Synod ukraińskich biskupów greckokatolickich.
5 kwietnia 1980
Rozpoczęcie wydawania raz w miesiącu polskiej edycji "L'Osservatore Romano".
6 kwietnia 1980
Jan Paweł II pisze list do Kościoła na Węgrzech, wzywający do ożywienia katolicyzmu.
2-12 maja 1980
Pierwsza pielgrzymka Jana Pawła II do Afryki.
30 maja - 2 czerwca 1980
Pierwsza wizyta duszpasterska Papieża we Francji.
2 czerwca 1980
Jan Paweł II przemawia na forum UNESCO.
30 czerwca - 12 lipca 1980
Pierwsza pielgrzymka duszpasterska Jana Pawła II do Brazylii.
16-19 sierpnia 1980
Pierwsze seminarium dla fizyków w Castel Gandolfo.
1 września 1980
Dokument Stolicy Apostolskiej o wolności religijnej skierowany do sygnatariuszy Aktu Końcowego KBWE.
26 września
Synod Biskupów poświęcony zadaniom rodziny chrześcijańskiej w świecie współczesnym; jego ukoronowaniem będzie adhortacja apostolska Familiaris consorito, ogłoszona 22 listopada 1981 roku.
15 - 19 listopada 1980
Pierwsza wizyta duszpasterska Jana Pawła II w Niemczech Zachodnich.
30 listopad 1980
Druga encyklika Jana Pawła II, Dives in misericordia.
31 stycznia 1981
Jan Paweł II mianuje Jean-Marie Lustigera arcybiskupem Paryża.
16-27 lutego 1981
Pierwsza pielgrzymka Jana Pawła do Azji.
14 - 31 sierpnia 1980
Strajk w Stoczni Gdańskiej powołuje do życia związek zawodowy i ruch "Solidarność".
20 sierpnia 1980
Przesłania Jana Pawła II do przywódców Kościoła w Polsce popierają postulaty strajkujących.
24 pażdziernika - 10 listopada 1980
Trwa kryzys wokół rejestracji "Solidarności".
5 grudnia 1980
Rząd sowiecki wstrzymuje planowaną inwazję Układu Warszawskiego na Polskę.
16 grudnia 1980
Jan Paweł II pisze do Leonida Breżniewa w obronie suwerenności Polski.
15 - 18 stycznia 1981
Jan Paweł przyjmuje w Watykanie delegację "Solidarności".
Marzec 1981
Kryzys bydgoski wzbudza niepokoje w Polsce; nasilenie ataków prasy sowieckiej na Jana Pawła II.
9 maja 1981
Jan Paweł powołuje Papieską Radę do spraw Rodziny.
13 maja 1981
Papież Jan Paweł II zostaje postrzelony na placu św. Piotra przez Mehmeta Ali Agcę.
28 maja 1981
W Warszawie umiera kardynał Stefan Wyszyński, prymas Polski.
3 czerwca 1981
Jan Paweł powraca do Watykanu z kliniki Gemelli.
20 czerwca 1981
Jan Paweł wraca do kliniki Gemelli z powodu infekcji wirusowej.
7 lipca 1981
Józef Glemp zostaje prymasem Polski.
22 lipca 1981
Mehmet Ali Agca uznany winnego i skazany na dożywocie po trzydniowym procesie w Rzymie.
14 sierpnia 1981
Jan Paweł opuszcza klinikę Gemelli i po uroczystości Wniebowzięcia Matki Bożej udaje się na rekonwalescencję do Castel Gandolfo.
5 września 1981
Otwarcie I Krajowego Zjazdu NSZZ "Solidarność" w Gdańsku.
14 września 1981
Laborem exercens, pierwsza społeczna encyklika Jana Pawła.
25 września 1981
Oficjalny pisemny werdykt w procesie Agcy sugeruje istnienie spisku na życie Papieża.
5 października 1981
Jan Paweł II wyznacza osobistego delegata do zarządzania Towarzystwem Jezusowym.
18 października 1981
Generał Wojciech Jaruzelski zostaje I sekretarzem PZPR.
8 grudnia 1981
Jan Paweł II poświęca ikonę Maryi, Matki Kościoła - pierwszy wizerunek Maryji na placu św. Piotra
12 - 13 grudnia 1981
Generał Jaruzelski ogłasza w Polsce stan wojenny i wydaje nakaz internowania tysięcy działaczy "Solidarności".
18 grudnia 1981
List papieski do Jaruzelskiego nalega na położenie kresu przemocy i rozpoczęcie narodowego dialogu. >1 stycznia 1982
Przesłanie Jana Pawła na doroczny Światowy Dzień Pokoju potępia "fałszywy pokój" totalitaryzmu.
maj - czerwiec 1982
Wizyty papieskie w Wielkiej Brytanii i Argentynie podczas wojny o Falklandy/Malwiny.
25 listopada 1981
Kardynał Joseph Ratzinger zostaje mianowany prefektem Kongregacji Nauki Wiary.
27 lutego 1982
Spotkanie prowincjałów jezuickich z Janem Pawłem.
13 maja 1982
Jan Paweł II odwiedza sanktuarium maryjne w Fatimie w pierwszą rocznicę zamachu.
7 czerwca 1982
Spotkanie Jana Pawła z Prezydentem Reaganem w Watykanie.
10 października 1982
Papież Jan Paweł II kanonizuje bł.Maksymiliana Kolbego jako męczennika.
28 listopada 1982
Jan Paweł nadaje status prałatury personalnej Opus Dei.
18 - 19 stycznia 1983
Konsultacje watykańskie w sprawie szkicu listu pasterskiego biskupów USA na temat broni atomowej.
25 stycznia 1983
Konstytucja apostolska Sacrae disciplinae leges promuluje nowy Kodeks Prawa Kanonicznego; konstytucja apostolska divinus perfection magister wprowadza poprawki w procedurze procesu beatyfikacyjnego i kanonizacyjnego.
2 lutego 1983
Podczas drugiego konsystorza Jan Paweł mianuje osiemnastu nowych kardynałów.
24 lutego 1983
Narada kryzysowa w Watykanie na temat ryzyka związanego z papieską pielgrzymką do Nikaragui.
2 - 10 marca 1983
Jan Paweł odwiedza Amerykę Środkową.
25 marca 1983
Inauguracja Świętego Roku Odkupienia.
16 - 23 czerwca 1983
Druga Pielgrzymka Jana Pawła do Polski.
22 lipca 1983
Generał Jaruzelski oficjalnie znosi stan wojenny w Polsce.
sierpień 1983
Pierwsze, odbywające się w cyklu dwuletnim, międzynarodowe seminarium humanistyczne w Castel Gandolfo.
2 września 1983
W Rzymie rozpoczyna obrady 33.Kongregacja Generalna Towarzystwa Chrystusowego.
29 września 29 października 1983
Synod Biskupów o pokucie i pojednaniu w misji Kościoła; prace Synodu zostaną ukoronowane adhortacją apostolską Reconciliatio et paenitentia, ogłoszoną 2 grudnia1984.
5 października 1983
Lech Wałęsa otrzymuje pokojową nagrodę Nobla.
31 października 1983
List papieski do kardynała Johannesa Willebrandsa z okazji pięćsetlecia urodzin Marcina Lutra.
16 listopad 1983
Jan Paweł II przesyła osobisty list do przywódcy chińskiego Deng Xiaopinga, prosząc o bezpośredni kontakt z rządem chińskim.
27 grudnia 1983
Jan Paweł II odwiedza Mahmeta Ali Agcę w rzymskim więzieniu Rebibbia.
10 stycznia 1984
Ustanowienie pełnych stosunków dyplomatycznych między Stolicą Apostolską a Stanami Zjednoczonymi.
26 stycznia 1984
Jan Paweł mianuje Johna J.O'Connora arcybiskupem Nowego Jorku
11 lutego 1984
Salvifici doloris, list apostolski o chrześcijańskim sensie cierpienia.
8 kwietnia 1984
Kardynał Bernardin Gantin zostaje mianowany prefectem Kongregacji Biskupów; kardynał Roger Etchegaray obejmuje stanowisko przewodniczącego Papieskiej Rady "Iustitia et Pax".
2 - 12 maja 1984
Druga papieska pielgrzymka do Azji.
12 czerwca 1984
Przemówienie Jana Pawła do Światowej Rady Kościołów w Genewie.
6 sierpnia 1984
Kongregacja Nauki Wiary ogłasza Instrukcje o niektórych aspektach "teologii wyzwolenia".
9 - 21 września 1984
Pierwsza pielgrzymka pasterska Jana Pawła do Kanady.
19 pazdziernika 1984
Ksiądz Jerzy Popieuszko zostaje zamordowany przez polską Służbę Bezpieczeństwa.
22 marca 1986
Kongregacja Nauki Wiary ogłasza Instrukcje o chrześcijańskiej wolności i wyzwoleniu.
4 grudnia 1984
Joaquin Navarro-Valls zostaje mianowany dyrektorem Biura Prasowego Stolicy Apostolskiej.
27 lutego 1985

Sowiecki minister spraw zagranicznych Andrej Gromyko bezskutecznie próbuje wciągnąć Jana Pawła II w kampanię przeciwko amerykańskiej incjatywie obrony strategicznej.
11 marca 1985
Kongregacja Nauki Wiary wydaje oświadczenie w sprawie książki brazylijskiego teologa wyzwolenia Leonarda Boffa Kościół: charyzmat i władza.
31 marca 1985
List apostolski Jana Pawła II do młodych całego świata.
29 kwietnia 1985
Zakończenie zasadniczej reorganizacji Kurii Rzymskiej, rozpoczętej w 1984 roku.
11 - 15 maja 1985
Papieska pielgrzymka do Holandii.
27 maja 1985
Podczas trzeciego konsystorza Jan Paweł mianuje dwudziestu ośmiu nowych kardynałów.
2 czerwca 1985
Slavorum apostoli, czwarta encyklika jana Pawła II.
24 czerwca 1985
Komisja Stolicy Apostolskiej ds.Stosunków Religijnych z Judaizmem wydaje dokument Żydzi i judaizm w głoszeniu słowa Bożego i katechezie Kościoła katolickiego (Wskazówki do właściwego przedstawiania tych zagadnień).
28 czerwca 1985
W dwudziestąpiątą rocznicę powstania Sekretariatu Jedności Chrześcijan Jan Paweł oświadcza, że zaangażowanie Kościoła rzymskokatolickiego na rzecz ekumenizmu jest "nieodwołalne".
5 lipca 1985
W Czechosłowacji wielkie uroczystości w Welehradzie na Morawach stają się okazją do publicznego odrodzenia się katolickiego ruchu oporu.
19 sierpnia 1985
Jan Pawełm II przemawia do 80 tysięcy młodych muzułmanów w Casablance.
28 października 1985
Jan Paweł przemawia do Międzynarodowego Katolicko-Żydowskiego Komitetu Łączności z okazji dwudziestej rocznicy ogłoszenia Nostra aetate.
24 listopada 8 grudnia 1985
Nadzwyczajny Synod Biskupów dla uczczenia dwudziestej rocznicy II Soboru Watykańskiego.
listopad 1985 - luty 1986
Rewolucja "Władzy Ludu" na Filipinach obala reżim Marcosa i manifestuje nową postać teologii wyzwolenia.
31 stycznia - 11 lutego 1986
Jan Paweł odwiedza Indie.
13 kwietnia 1986
Jan Paweł II przemawia do wspólnoty żydowskiej w synagodzie rzymskiej.
18 maja 1896
Dominum et Vivificantem, piąta encyklika Jana Pawła.
30 czerwca 1986
Wymiana koryspondencji między Janem Pawłem II, arcybiskupem Robertem Runcie'em i kardynałem Johannesem Willebrandsem wskazuje na poważne trudności w kontynuacji dialogu katolicko-anglikańskiego.
25 lipca 1986
Kardynał Joseph Ratzinger informuje księdza Charles'a Currana, że został on pozbawiony funkcji profesora teologii katolickiej.
4 - 7 pazdziernika 1986
Trzecia papieska pielgrzymka do Francji.
27 pazdziernika 1986
Spotkanie światowych przywódców religijnych podczas Światowego Dnia Modliw no Pokuj w Asyżu.
18 listopada - 1 grudnia 1986
Najdłuższa papieska pielgrzymka prowadzi Jana Pawła do Bangladeszu, Singapuru, Fidżi, Nowej Zelandii, Australii i na Seszele.
27 grudnia 1986
Papieska Komisja " Iustitia et Pax" wydaje dokument W służbie wspólnocie ludzkiej: Etyczne podejście do zagadnienia długu międzynarodowego.
13 stycznia 1987
Papież Jan Paweł II przyjmuje w Watykanie generała Wojciecha Jaruzelskiego.
20 lutego 1987
Papież przyjmuje panią Muzeyyen Agcę, matke Mehmeta Ali Agcy.
25 marca 1987
Redemptoris Mater, szósta encyklika Jana Pawła.
1 - 13 kwietnia 1987
Papieska pielgrzymka do Chile i Argentyny.
1 maja 1987
Jan Paweł II beatyfikuje w Kolonii Edytę Stein.
5 czerwca 1987
Jan Paweł ogłasza list apostolski do biskupów litewskich z okazji 600-lecia chrztu Litwy.
7 czerwca 1987
Papież inauguruje Rok Misyjny, zakończony 15 sierpnia 1988.
8 - 14 lipca 1987
Trzecia papieska pielgrzymka do Polski.
25 czerwca 1987
Papieska audiencja dla prezydenta austrii Kurta Waldheima wywołuje konflikt ze światowymi przywódcami żydowskimi oraz staje się pretekstem do specjalnych konsultacji 31 sierpnia -1 września w Rzymie i Castel Gandolfo.
8 - 14 lipca 1987
Jan Paweł wędruje po Dolomitach.
10-21 września 1987
Druga papieska pielgrzymka do Stanów Zjednoczonych.
1-30 października 1987
Synod Biskupów obraduje nad powołaniem i posłannictwem świeckich w Kościele i w świecie; prace Synodu zostaną podsumowane w adhotacji apostolskiej Christifideles laici ogłoszonej 30 grudnia 1988
3-7 grudnia 1987
Patriarchia ekumeniczny Dimitrios I przybywa z pielgrzymka do Rzymu.
22 grudnia 1987
Przemówienie bożonarodzeniowe Jana Pawła do Kurii Rzymskiej podkreśla pierwszeństwo apostolstwa nad urzędem.
30 grudnia 1987
sollicitudo rei socialis, druga społeczna encyklika Jana Pawła.
25 stycznia 1988
List apostolski Euntes in mundum dla uczczenia tysiąclecia chrztu Rusi Kijowskiej.
14 lutego 1988
Orędzie milenijne Jana Pawła do katolików ukraińskich, Magnum Baptismi donum, sławi wierność grekokatolików w obliczu prześladowań.
7 - 19 maja 1988
pielgrzymka do Urugwaju, Boliwii, Peru i Paragwaju.
21 maja 1988
W Watykanie rozpoczyna działalność schronisko dla bezdomnych.
7 czerwca 1988
Jan Paweł II pisze osobisty list do Michaiła Gorbaczowa, będący sygnałem otywarcia na szeroki dialog; list ten wręcza na Kremlu 13 czerwca kardynał Agostino Casaroli.
28 czerwca 1988
Jan Paweł mianuje dwudziestu czterech nowych kardynałów podczas czwartego konsystorza i ogłasza konstytucje apostolską Pastor Bonus, dokonującą reorganizacji Kurii Rzymskiej.
30 czerwca 1988
Acybiskup Marcel Lefe'bvre nielegalnie wyświeca czterech biskupów i automatycznie ściąga na siebie ekskomunikę.
15 sierpnia 1988
List apostolski Mulieris dignitatem o godności i powołaniu kobiety.
Luty 1989
W Watykanie Jan Paweł II przyjmuje Andreja Sacharowa.
11 października 1988
Papież Jan Paweł II przemawia na forum Parlamentu Europejskiego w Strasburgu.
Luty - kwiecień 1989
Rezultatem rozmów przy "okrągłym stole" w Polsce są częściowo wolne wybory 4 czerwca, w których zwycięstwo odnosi "Solidarność".
8 - 11 marca 1989
Nadzwyczajne spotkania konsultacyjne pomiędzy arcybiskupami Stanów Zjednoczonych i przedstawicielami Watykanu.
1 - 10 czerwca 1989
Pierwsza w historii papieska pielgrzymka do krajów skandynawskich.
17 lipca 1989
Wznowienie pełnych stosunków dyplomatycznych pomiędzy Stolicą Apostolską i Polską.
20 sierpnia 1989
Jan Paweł wygłasza kazanie na zakończenie II Światowego Dnia Młodzieży w Santiago de Compostela, w Hiszpanii.
12 września 1989
Tadeusz Mazowiecki - pierwszy po drugiej wojnie światowej niekomunistyczny premier Polski - staje na czele rządu.
6 - 16 października 1989
Piąta pielgrzymka Jana Pawła II do Azji, podczas której Papież zwraca się za pośrednictwem radia do Chin z prośbą o nowe otwarcie.
12 listopada 1989
Papież kanonizuje Brata Alberta - Adama Chmielowskiegon i Agnieszkę Czeską.
24 listopada 1989
List otwarty kardynała Frantiśka Tomaśka zdecydowanie ustawia Kościół katolicki w Czechosłowacji po stronie "aksamitnej rewolucji".
l grudnia 1989
Jan Paweł II przyjmuje w Watykanie Michaiła Gorbaczowa.
12 - 17 stycznia 1990

Konsultacje pomiędzy przedstawicielami Kościoła rzymskokatolickiego i rosyjskiego prawosławia w Moskwie nie przynoszą rozwiązania problemu odradzającego się Kościoła greckokatolickiego na Ukrainie.
15 marca 1990
Nawiązanie stosunków dyplomatycznych pomiędzy Stolicą Apostolską i ZSRR.
21 - 22 kwietnia 1990
Papieska pielgrzymka do Czechosłowacji.
26 sierpnia 1990
Podczas niedzielnej modlitwy na Anioł Pański Jan Paweł II przedstawia stanowisko Stolicy Apostolskiej wobec kryzysu w Zatoce Perskiej.
25 września 1990
Publiczna prezentacja konstytucji apostolskiej Ex corde eccle-siae wzmacnia katolicką tożsamość uniwersytetów katolickich.
30 września - 28 października 1990
Synod Biskupów obraduje nad problemem kapłanów we współczesnym świecie. Zwieńczeniem prac Synodu jest ad-hortacja apostolska Pastores dabo vobis, ogłoszona 25 marca 1992.
15 stycznia 1991
Jan Paweł II wysyła listy do prezydentów Saddama Husajna i George'a Busha z prośbą o jak najszybsze rozwiązanie kryzysu w Zatoce Perskiej.
4 - 5 marca 1991
Nadzwyczajne konsultacje przedstawicieli Watykanu z patriarchami katolickich Kościołów Bliskiego Wschodu i biskupami krajów zaangażowanych w wojnę w Zatoce Perskiej.
l maja 1991
Ogłoszona zostaje trzecia społeczna encyklika Jana Pawła, Centesimus annus.
7 grudnia 1990
Zostaje podpisana ósma encyklika Jana Pawła II Redemptońs missio (zaprezentowana publicznie 22 stycznia 1991 roku).
13 kwietnia 1991
Jan Paweł n ustanawia trzy administratury apostolskie w Związku Sowieckim.
1 - 9 czerwca 1991
Czwarta wizyta duszpasterska w Polsce.
28 czerwca 1991
Na swoim piątym konsystorzu Jan Paweł powołuje dwudziestu trzech nowych kardynałów.
14 - 15 sierpnia 1991
Papież zwraca się do uczestników III Światowego Dnia Młodzieży w Częstochowie.
2 października 1991
Umiera patriarcha ekumeniczny Dimitrios I, a 22 października jego miejsce zajmuje patriarcha Bartłomiej I.
28 listopada - 14 grudnia 1991
W Rzymie obraduje Specjalne Zgromadzenie Synodu Biskupów poświęcone Europie.
13 stycznia 1992
Stolica Apostolska uznaje niepodległość Chorwacji i Słowenii.
25 marca 1992
Reorganizacja struktury kościelnej w Polsce.
13 maja 1992
Papież ogłasza, że dzień 11 lutego - święto Matki Boskiej z Lourdes - będzie corocznie obchodzony jako Światowy Dzień Chorego.
15 lipca 1992
Jan Paweł II przechodzi operację usunięcia łagodnego guza jelita.
21 września 1992
Stolica Apostolska nawiązuje stosunki dyplomatyczne z Meksykiem.
9 - 14 października 1992
Papież bierze udział w IV Konferencji Generalnej Rady Episkopatu Ameryki Łacińskiej w Santo Domingo.
31 października 1992
Jan Paweł otrzymuje raport komisji papieskiej na temat Galileusza i zachęca do nowego dialogu pomiędzy nauką i religią.
5 grudnia 1992
Papież domaga się uznania "obowiązku" "interwencji humanitarnej" w przypadku groźby ludobójstwa.
7 grudnia 1992
Publiczna prezentacja Katechizmu Kościoła Katolickiego.
12,15 stycznia 1993
Jan Paweł II w dwóch wystąpieniach do polskich biskupów z okazji wizyt ad limina ogłasza nadejście "godziny laikatu" w polskim katolicyzmie, a także sprzeciwia się Kościołowi stronniczemu.
10 lutego 1993
Podczas swojej dziesiątej pielgrzymki do Afryki w przemówieniu w Chartumie Papież potępia prześladowania chrześcijan w Sudanie.
9 kwietnia 1993
Jan Paweł zwraca się do sióstr karmelitanek, mieszkających w klasztorze tuż obok byłego obozu koncentracyjnego w Oświęcimiu, prosząc je o kontynuowanie swej modlitwy w innym miejscu.
25 kwietnia 1993
Papież wyświęca czterech nowych biskupów w Albanii.
8 - 10 maja 1993
Podczas trzydniowej pielgrzymki na Sycylię Jan Paweł II ostro krytykuje działalność mafii.
17 - 24 czerwca 1993
Konsultacje przedstawicieli Kościołów rzymskokatolickiego i prawosławnego w libańskim Balamand, mające na celu likwidację podziałów ekumenicznych w okresie postkomunistycznym.
4 - 10 września 1993
Papieska pielgrzymka na Litwę, Łotwę i do Estonii.
12-15 sierpnia 1993
IV Światowy Dzień Młodzieży w Denver (w stanie Kolorado).
5 października 1993
Ogłoszona zostaje dziesiąta encyklika Jana Pawła II, Yeritatis splendor (podpisana 6 sierpnia).
11 listopada 1993
Jan Paweł II potyka się i doznaje zwichnięcia stawu barkowego.
30 grudnia 1993
Stolica Apostolska i Izrael podpisują porozumienie o podstawowych zasadach regulujących wzajemne stosunki.
15 stycznia 1994
W dorocznym przemówieniu do korpusu dyplomatycznego Jan Paweł II krytykuje bałwochwalstwo nacjonalizmu.
8 kwietnia 1994
Odsłonięcie odrestaurowanego Sądu Ostatecznego Michała Anioła w Kaplicy Sykstyńskiej.
28 kwietnia 1994
Jan Paweł upada i łamie kość udową; 29 kwietnia Papież przechodzi zabieg wszczepienia sztucznego stawu biodrowego.
13 maja 1994
W Watykanie zostaje otwarty klasztor dla żeńskiego zakonu kontemplacyjnego.
22 maja 1994
Jan Paweł II ogłasza list apostolski Ordinatio sacerdotalis o udzielaniu święceń kapłańskich wyłącznie mężczyznom.
Czerwiec - sierpień 1994
W dwunastu wystąpieniach przy okazji modlitwy na Anioi Pański Jan Paweł stara się nadać nowy kształt międzynarodowej dyskusji na temat planowania rodziny i kwestii ludnościowych, w związku z III Międzynarodową Konferencją na temat Zaludnienia i Rozwoju.
5 - 13 września 1994
Obrady Międzynarodowej Konferencji na temat Zaludnienia i Rozwoju w Kairze.
8 września 1994
Papieska pielgrzymka do Sarajewa zostaje odwołana.
19 października 1994
Opublikowana zostaje książka Jana Pawła II Przekroczyć próg nadziei.
11 listopada 1994
Wspólna deklaracja chrystologiczna podpisana z Patriarchą Asyryjskiego Kościoła Wschodniego kończy trwający 1500 lat okres teologicznego oddalenia.
26 listopada 1994
Na swoim szóstym konsystorzu Papież mianuje trzydziestu nowych kardynałów.
13 grudnia 1994
Jan Paweł II pisze "List do dzieci" całego świata.
10 kwietnia - 8 maja 1994
Specjalne Zgromadzenie Synodu Biskupów dla Afryki obraduje w Rzymie; prace Synodu kończy adhortacja apostolska Ecdesia in Africa, ogłoszona we wrześniu 1995 roku.
13 czerwca 1994
Kolegium kardynalskie omawia przygotowania do Wielkiego Jubileuszu Roku 2000.
29 września 1994
Szmuel Hadas, pierwszy ambasador Izraela w Stolicy Apostolskiej, składa na ręce Papieża listy uwierzytelniające.
25 października 1994
Stolica Apostolska nawiązuje oficjalne stosunki dyplomatyczne z Organizacją Wyzwolenia Palestyny.
10 listopada 1994
List apostolski Tertio millennia adveniente o Wielkim Jubileuszu Roku 2000.
styczeń - grudzień 1995

Jan Paweł II piętnaście razy publicznie apeluje o pokój w Bo-śni-Hercegowinie.
14 stycznia 1995
Na falach radia Yeritas Asia Ojciec Święty zachęca wszystkich chińskich katolików do "odnalezienia dróg komunii i pojednania".
15 stycznia 1995
W Manili na celebrowanej przez Jana Pawła II mszy kończącej V Światowy Dzień Młodzieży zbiera się największy tłum w historii świata.
25 marca 1995
Ukazuj e się Evangelium mtae, j edenasta encyklika Jana Pawła II
25 maja 1995
Ukazuje się Ut unum sini, pierwsza papieska encyklika na temat ekumenizmu.
27 - 30 czerwca 1995
Patriarcha ekumeniczny Bartłomiej I składa wizytę w Watykanie.
29 czerwca 1995
Ojciec Święty ogłasza "List do kobiet".
4-15 września 1995
W Pekinie trwają obrady IV Światowej Konferencji poświęconej Kobiecie.
4 - 9 października 1995
Trzecia pielgrzymka Jana Pawła II do Stanów Zjednoczonych.
5 października 1995
Przemówienie Jana Pawła II na forum Zgromadzenia Ogólnego ONZ.
12 listopada 1995
List apostolski z okazji 400-lecia unii brzeskiej.
26 listopada - 14 grudnia 1995
W Rzymie zbiera się Specjalne Zgromadzenie Synodu Biskupów w sprawie Libanu.
25 marca 1996
Adhortacja apostolska Vita consecrata wieńczy prace Synodu Biskupów zwołanego w 1994 roku.
8 października 1996
W klinice Gemelli Jan Paweł przechodzi operację usunięcia wyrostka robaczkowego.
7 - 10 listopada 1996
Jan Paweł II wraz z kapłanami - złotymi jubilatami z całego świata - obchodzi pięćdziesiątą rocznicę święceń kapłańskich.
15 listopada 1996
Ukazuje się duchowa autobiografia Ojca Świętego, Dar i Tajemnica.
7 kwietnia 1994
W Auli Pawła VI, w obecności Jana Pawła II, odbywa się koncert ku czci ofiar Holocaustu.
22 lutego 1996
Konstytucja apostolska Unwersi Dominici gregis zmienia zasady wyboru papieży.
15 czerwca 1996
Początek reorganizacji Kurii Rzymskiej.
21 - 23 czerwca 1996
Pierwsza papieska pielgrzymka do zjednoczonych Niemiec.
19 - 23 września 1996
Pielgrzymka Jana Pawła do Francji.
14 - 18 października 1996
Negocjacje miedzy Stolicą Apostolską i władzami Wietnamu w Hanoi.
3 - 5 grudnia 1996
Arcybiskup Canterbury, dr George Carey, składa wizytę w Rzymie.
4 kwietnia 1997
Biuro Prasowe Watykanu informuje, że w ciągu pierwszych trzech dni działania watykańską stronę internetową odwiedzono 2,9 miliona razy.
12 - 13 kwietnia 1997
Pielgrzymka Jana Pawła do Sarajewa.
10 - 11 maja 1997
Pielgrzymka do Libanu.
31 maja - 10 czerwca 1997
Kolejna pielgrzymka Jana Pawła II do Polski.
Czerwiec 1997
Patriarchat Moskiewski odwołuje planowane spotkanie patriarchy Aleksego II i papieża Jana Pawła II.
21 - 24 sierpnia 1997
Papież uczestniczy w VI Światowym Dniu Młodzieży w Paryżu.
5 września 1997
Śmierć Matki Teresy z Kalkuty.
31 października 1997
Przemówienie Jana Pawła podczas zorganizowanego przez Watykan sympozjum "Korzenie antyjudaizmu w środowisku chrześcijańskim".
16 listopada - 12 grudnia 1997
W Rzymie zbiera się Specjalne Zgromadzenie Synodu Biskupów dla Ameryki.
21 - 25 stycznia 1998
Pierwsza w historii pielgrzymka Papieża na Kubę.
21 lutego 1998
Podczas siódmego konsystorza Jan Paweł II mianuje dwudziestu nowych kardynałów.
16 marca 1998
Watykańska Komisja do spraw Stosunków Religijnych z Judaizmem ogłasza dokument "Pamiętamy: Refleksje nad Shoah".
19 kwietnia - 14 maja 1998
W Rzymie zbiera się Specjalne Zgromadzenie Synodu Biskupów dla Azji.
18 maja 1998
Papież podpisuje list apostolski Ad tuendam fidem.
21 maja 1998
Biskup Rzymu podpisuje list pasterski Apostolos suos.
25 maja 1998
Jan Paweł II staje się najdłużej urzędującym papieżem w XX wieku.
30 maja 1998
Pół miliona członków ruchów odnowy wraz z Papieżem świętuje wigilię Zielonych Świątek na placu św. Piotra.
31 maja 1998
Jan Paweł II podpisuje list apostolski Dies Domini.
25 czerwca 1998
Stolica Apostolska ogłasza wspólny luterańsko-rzymskokatolicki dokument na temat nauki o usprawiedliwieniu.
11 października 1998
Jan Paweł II kanonizuje siostrę Teresę Benedyktę od Krzyża (Edytę Stein).
15 października 1998
Publiczna prezentacja trzynastej encykliki Jana Pawła II, Fideset ratio.
18 października 1998
Papież odprawia na placu św. Piotra mszę z okazji dwudziestej rocznicy pontyfikatu.
7 - 9 maja 1999

Pielgrzymka Jana Pawła II do Rumunii.


Materiały pochodzą ze strony: www.janpawelserwis.friko.pl

Powrót do >>> Strona Główna


© 2003 Jasiek Knigawka